Obraz językowych stosunków polsko-niemieckich w syntezach historycznojęzykowych

29.00

Opis

Niniejsza książka powstała na kanwie rozprawy doktorskiej. Celem publikacji jest zbadanie postaw historiozoficznych wybitnych historyków języka wobec roli wpływów języka niemieckiego na polszczyznę. Dotąd nie zgłębiano ideowego podłoża ujęć i interpretacji stosunków językowych polsko-niemieckich, uznawano je za oczywiste same przez się. Wyraz takiej postawy znajdziemy w analizach poszczególnych dzieł. Niezależnie jednak od intencji autorów bez takiego podłoża systematyczne omawianie złożonej problematyki nie byłoby możliwe. Skoro więc zamierzeniem autorskim jest „przedstawienie obrazów”, to i potrzeba refleksji dotyczącej ideowego podłoża jest uzasadniona. Autorka ma nadzieję, że rozpatrzenie kwestii kontaktów polsko-niemieckich pozwoli na podsumowujące omówienie głównych koncepcji problematyki językowych stosunków polsko-niemieckich w świetle syntez i monografii w dotychczasowym dorobku diachronicznego językoznawstwa polskiego, a tym samym pozwoli jej dorobić się samodzielnego spojrzenia na materię ważną a skomplikowaną. Wydaje się tez, że taka analiza może rozszerzyć perspektywy badawcze i skłonić do refleksji nad miejscem, rolą wpływów obcych w dziejach polszczyzny a także nad związkiem historii języka polskiego i historii wspólnoty narodowej, w konsekwencji przezwyciężyć niezbyt dziś produktywne przeciwstawianie historii tzw. wewnętrznej i zewnętrznej. Książka najwięcej zawdzięcza Panu Profesorowi Stanisławowi Borawskiemu. Dziękuję także recenzentom dysertacji doktorskiej, Pani Profesor Zdzisławie Krążyńskiej oraz Panu Profesorowi Janowi Miodkowi za cenne uwagi i życzliwe zainteresowanie losami tej pracy.Spis treści:PrzedmowaWprowadzenieRozdział pierwszy Przegląd piśmiennictwa z zakresu stosunków językowych polsko-niemieckichRozdział drugi Obraz językowych stosunków polsko-niemieckich w syntetycznych pracach Aleksandra Brücknera2.1. Biograficzne i historiozoficzne zaplecze Aleksandra Brücknera jako interpretatora stosunków językowych polsko-niemieckich2.2. Przegląd wypowiedzi autora w kwestiach stosunków językowych słowiańsko-germańskich w artykule Słowianie i Niemcy2.3. Przegląd wypowiedzi autora w kwestiach stosunków słowiańsko- germańskich i polsko-niemieckich w książce Dzieje języka polskiego2.4. Przegląd wypowiedzi autora w kwestiach stosunków słowiańsko- germańskich i polsko-niemieckich w artykule Polska i NiemcyRozdział trzeci Rekonstrukcja obrazu kontaktów językowych polsko-niemieckich w syntezie Tadeusza Lehra-Spławińskiego Język polski. Pochodzenie, powstanie, rozwój3.1. Biograficzne i historiozoficzne zaplecze Tadeusza Lehra-Spławińskiego jako interpretatora językowych stosunków polsko-niemieckich3.2. Przegląd wypowiedzi autora ksiąŜki Język polski w kwestiach stosunków językowych polsko-niemieckichRozdział czwarty Rekonstrukcja obrazu kontaktów językowych polsko-niemieckich w syntezie Zenona Klemensiewicza Historia języka polskiego4.1. Biograficzne i historiozoficzne zaplecze Zenona Klemensiewicza jako interpretatora stosunków językowych polsko-niemieckich w książce Historia języka polskiego4.2. Przegląd wypowiedzi autora Historii języka polskiego w kwestiach stosunków polsko-niemieckichRozdział piąty Obraz językowych stosunków polsko-niemieckich w syntetycznych pracach Stanisława Rosponda5.1. Biograficzne i historiozoficzne zaplecze Stanisława Rosponda jako interpretatora stosunków językowych polsko-niemieckich5.2. Przegląd wypowiedzi autora Dziejów polszczyzny śląskiej w kwestiach stosunków polsko-niemieckich5.3. Przegląd wypowiedzi autora monografii Kościół w dziejach języka polskiego w kwestiach stosunków językowych polsko-niemieckichRozdział szósty Rekonstrukcja obrazu kontaktów językowych polsko-niemieckich w pracy Bogdana Walczaka Zarys dziejów języka polskiego6.1. Biograficzne i historiozoficzne zaplecze Bogdana Walczaka jako interpretatora językowych stosunków polsko-niemieckich6.2. Przegląd wypowiedzi autora Zarysu dziejów języka polskiego kwestiach stosunków słowiańsko-germańskich i polsko-niemieckichRozdział siódmy Podsumowanie i wnioskiZakończenieBibliografiaSummary (Monika Lasege)The Picture of Polish and German language relations in historical and language synthesesZusammenfassung (Magda Zdanowicz)Die Darstellung der deutsch-polnischen Beziehungen in den sprachlich geschichtlichen Synthesen

Język niemiecki

o ktorej matura z angielskiego
, kurs sita opinie
, wieloczka
, ile trwa rok szkolny
, sołtysowice wrocław
, kaszewice
, cae cambridge
, piła 4 lektor pl
, ogłoszenia giżycko
, oliwia michalak
, jsj

yyyyy