Organizacja i zarządzanie w administracji publicznej

40.15

Opis

Publikacja syntetycznie ujmuje tytułowe wielopłaszczyznowe, a także niezwykle bogate obszarowo zagadnienie w jednej publikacji. Zarys wykładu nawiązuje w przeważającej mierze do treści praktycznych, opartych na aktualnych źródłach prawa.Dział pierwszy uwzględnia praktyczną stronę organizacji administracji publicznej w wymiarze administracji państwowej, administracji rządowej i samorządowej. Takie spojrzenie na organizację administracji publicznej w wymiarze trójsektorowym pozwoli adresatom publikacji spojrzeć całościowo na wspomnianą tematykę, ułatwiając tym samym odbiór, poznanie i utrwalenie treści. W drugim dziale książka obejmuje swoją treścią wybrane zagadnienia w zakresie zarządzania zasobami ludzkimi, zarządzania mieniem, a także etyki w administracji publicznej. Założenie jak najszerszej praktyczności publikacji nie mogło oczywiście wyeliminować, choćby w zarysie, odniesienia się w jej treści do podstawowych aspektów teoretycznych organizacji i zarządzania. Adresatami książki są studencistudiów prawniczych, administracyjnych, bezpieczeństwa wewnętrznego, jak również innych kierunków. Publikacja będzie także pomocna tym wszystkim, dla których tytułowe zagadnienie stanowi „obiekt zainteresowań” w aspekcie zawodowym, naukowym, edukacyjnym itp.Drugie wydanie zarysu wykładu zostało zaktualizowane i rozszerzone. Z uwagi na szereg nowelizacji aktów normatywnych przywoływanych w podręczniku treść uwzględnia stan prawny na dzień 1 lipca 2016 r. W podręczniku w stosunku do określonych regulacji prawnych zasygnalizowano także te zmiany, które weszły w życie po 1 lipca 2016 r.Ponadto w zarysie rozszerzone zostały określone treści w ramach informacji podstawowych rozdziału 1 działu I. Natomiast rozdział 3 tego działu obejmujący organizację administracji rządowej rozszerzony został między innymi o zarys zagadnień dotyczących Urzędu Regulacji Energetyki, Polskiej Agencji Kosmicznej, Komisji Nadzoru Finansowego czy organizacji administracji podatkowej. W ramach działu II rozszerzeniu uległ rozdział 2 odnoszący się do funkcji zarządzania, jak również rozdział 3 w zakresie zarządzania mieniem w administracji samorządowej. Spis treści: Wykaz skrótów Tytułem wstępu do pierwszego wydania Tytułem wstępu do drugiego wydania Dział I . Organizacja Rozdział 1. Informacje podstawowe 1.1. Pojęcie i istota organizacji1.2. Podstawa działań celowych1.2.1. Cykl działania zorganizowanego1.2.2. Instytucja1.2.3. Sprawność działania1.3. Funkcje organizacji1.3.1. Funkcja podstawowaA. Kanban – JITB. Jidoka1.3.2. Marketing1.3.3. Zaopatrzenie1.3.4. Badania i rozwój1.3.5. Public relations1.4. Struktura organizacyjna1.4.1. Zagadnienia wprowadzające1.4.2. Elementy konstrukcyjne struktury organizacyjnej1.4.3. Fazy tworzenia struktury organizacyjnejA. Cel i przedmiot działaniaB. Zasady projektowania stanowisk pracyC. Kryteria łączenia stanowiskD. FormalizacjaE. Typy struktur organizacyjnych1.5. Organizacja administracji publicznej Rozdział 2. Organizacja państwa – Rzeczypospolitej Polskiej 2.1. Prawo jako fundament organizacji i funkcjonowania państwa2.2. Organizacja Rzeczypospolitej Polskiej2.2.1. Władza ustawodawczaA. Sejm i Senat1. Kancelaria Sejmu2. Kancelaria Senatu2.2.2. Władza wykonawczaA. Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej1. Kancelaria Prezydenta Rzeczypospolitej PolskiejB. Rada Ministrów2.2.3. Władza sądowniczaA. Sądy1. Sąd Najwyższy2. Sądy powszechne3. Sądy administracyjne4. Sądy wojskowe5. Krajowa Rada SądownictwaB. Trybunały1. Trybunał Konstytucyjny2. Trybunał Stanu2.2.4. Samorząd terytorialny2.2.5. Organy kontroli państwowej i ochrony prawaA. Najwyższa Izba KontroliB. Rzecznik Praw ObywatelskichC. Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji2.2.6. Narodowy Bank Polski Rozdział 3. Organizacja administracji rządowej 3.1. Prezes Rady Ministrów3.1.1. Rządowe Centrum Legislacji3.1.2. Rada Legislacyjna3.1.3. Kolegium do Spraw Służb Specjalnych3.1.4. Organy nadzorowane przez Prezesa Rady Ministrów, nieobjęte zakresem działów administracji rządowejA. Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego i Agencja WywiaduB. Centralne Biuro AntykorupcyjneC. Główny Urząd StatystycznyD. Polski Komitet NormalizacyjnyE. Urząd Ochrony Konkurencji i KonsumentówF. Urząd Zamówień PublicznychG. Urząd Regulacji EnergetykiH. Polska Agencja Kosmiczna3.1.5. Wzmianka o innych organach i urzędach centralnych administracji rządowej3.1.6. Organizacja Kancelarii Prezesa Rady Ministrów3.2. Organizacja służby cywilnej3.2.1. Korpus służby cywilnej3.2.2. Rada Służby Publicznej3.2.3. Szef Służby Cywilnej3.2.4. Dyrektorzy generalni urzędów3.2.5. Wyższe stanowiska w służbie cywilnej3.2.6. Departament Służby Cywilnej w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów3.3. Rada Ministrów3.3.1. Organy pomocnicze, komisje i komisje wspólne Rady Ministrów3.3.2. Ministrowie3.4. Jednostki organizacyjne podległe ministrom lub przez nich nadzorowane3.5. Organizacja ministerstwa3.6. Organizacja Skarbu Państwa3.6.1. Prokuratoria Generalna Skarbu Państwa3.6.2. Jednostki budżetoweA. Państwowe jednostki budżetowe3.6.3. Państwowe osoby prawne3.6.4. Agencje wykonawcze3.6.5. Instytucje gospodarki budżetowej3.6.6. Państwowe fundusze celowe3.6.7. Przedsiębiorstwa państwowe3.6.8. Majątek Skarbu Państwa i państwowych osób prawnych3.7. Organizacja administracji podatkowej3.8. Organizacja administracji rządowej w terenie3.8.1. Wojewoda3.8.2. Organizacja urzędu wojewódzkiego3.8.3. Organizacja administracji zespolonej i niezespolonejA. Rządowa administracja zespolona w województwieB. Niezespolona administracja rządowa3.8.4. Wzmianka o administracji zespolonej w powiecie Rozdział 4. Organizacja administracji samorządowej 4.1. Samorząd gminny4.1.1. Organy gminyA. Rada gminyB. Wójt, burmistrz, prezydent4.1.2. Urząd gminy4.1.3. Nadzór na działalnością gminną4.2. Samorząd powiatowy4.2.1. Organy powiatuA. Rada powiatuB. Zarząd powiatu4.2.2. Powiatowa administracja zespolonaA. Starostwo powiatoweB. Powiatowy urząd pracyC. Kierownicy powiatowych służb, inspekcji i straży oraz ich jednostki organizacyjne4.2.3. Komisja bezpieczeństwa i porządku4.2.4. Nadzór nad działalnością powiatu4.3. Samorząd województwa4.3.1. Organy województwaA. Sejmik województwaB. Zarząd województwa4.3.2. Urząd marszałkowski4.3.3. Nadzór nad działalnością samorządu województwa4.4. Gminne, powiatowe i wojewódzkie jednostki budżetowe4.5. Samorządowe zakłady budżetowe4.6. Samorządowe osoby prawne Dział II. Zarządzanie Rozdział 1. Informacje podstawowe 1.1. Zarządzanie1.2. Kierowanie1.3. Rządzenie, administrowanie1.4. Zarządzanie sprawne1.5. Proces decyzyjny1.6. Kultura organizacyjna Rozdział 2. Funkcje zarządzania 2.1. Planowanie2.2. Organizowanie2.3. Motywowanie2.4. Kontrolowanie Rozdział 3. Zarządzanie w administracji publicznej 3.1. Prawo jako narzędzie zarządzania w administracji publicznej3.2. Zasady zarządzania w administracji publicznej3.2.1. Zasada celowości3.2.2. Zasada kierownictwa3.2.3. Zasada sprawności działania administracji publicznej3.2.4. Zasada koordynacji3.2.5. Zasada kolegialności i zasada jednoosobowości3.3. Etyka w administracji publicznej3.4. Zarządzanie zasobami ludzkimi w administracji publicznej3.4.1. Opis i wartościowanie stanowisk pracyA. Opis stanowiska pracyB. Wartościowanie stanowisk pracy3.4.2. Motywowanie pracowników administracji publicznej3.4.3. Służba cywilna3.4.4. Urzędy państwowe3.4.5. Pracownicy samorządowi3.5. Zarządzanie mieniem w administracji publicznej3.5.1. Osobowość prawna3.5.2. Zarządzanie majątkiem Skarbu PaństwaA. Pomoc publicznaB. Komercjalizacja i prywatyzacja3.5.3. Zarządzanie mieniem w administracji samorządowej Bibliografia

Pozostałe podręczniki akademickie

asp warszawa malarstwo
, przyimek niemiecki
, maków maz
, praca jezyk slowacki
, test excel na rozmowie kwalifikacyjnej przykład
, słówka na mature z angielskiego
, nazwy instrumentów perkusyjnych
, kreatywny po angielsku
, e mail po angielsku do koleżanki

yyyyy