Nowi Tropiciele. Podręcznik. Klasa 2. Część 2. Edukacja wczesnoszkolna

13.05

Opis

W podrand#281;cznikach do klasy 2 sand#261; zawarte treand#347;ci z dziedziny edukacji polonistycznej, matematycznej, przyrodniczej, spoand#322;ecznej, a takand#380;e muzycznej i plastycznej. – Naukand#281; czytania dzieci mogand#261; doskonaliand#263; przez poznawanie tekstów literackich, sand#261; tu zarówno utwory zaliczane do klasyki literatury dzieciand#281;cej, jak i napisane przez wspóand#322;czesnych poetów i pisarzy. – Teksty do czytania zostaand#322;y podzielone na trzy poziomy. – W podrand#281;cznikach uwzgland#281;dniono fragmenty wybranych lektur zaproponowanych w podstawie programowej. – W kaand#380;dej czand#281;and#347;ci podrand#281;cznika znajdujand#261; siand#281; wyróand#380;nione fragmenty, zawierajand#261;ce treand#347;ci ortograficzne – marginesy z wyrazami prezentujand#261;cymi wybrane trudnoand#347;ci ortograficzne, opowiadania ortograficzne w kand#261;ciku Bawimy siand#281; z Noni oraz rozkand#322;adówka ze sand#322;owniczkiem ortograficznym w kand#261;ciku Piszemy poprawnie. – Rozkand#322;adówki z treand#347;ciami gramatycznymi pod hasand#322;em Tropimy gramatykand#281;, na których w formie infografik przedstawiono najistotniejsze informacje dotyczand#261;ce czand#281;and#347;ci mowy (rzeczownika, czasownika i przymiotnika), rodzajów zdaand#324;, rodziny wyrazów oraz znaków przestankowych. – Odrand#281;bne miejsce przeznaczono w podrand#281;cznikach na prezentacjand#281; form wypowiedzi, takich jak: zaproszenie, list, ogand#322;oszenie, and#380;yczenia, notatka kronikarska. – Specjalnie napisana seria opowiadaand#324; Listy od Hani i Henia (do czytania przez osoband#281; dorosand#322;and#261;) na temat emocji i problemów wieku wczesnoszkolnego ma pomóc dziecku w rozumieniu wand#322;asnych emocji, poznawaniu nowych wzorów myand#347;lenia i dziaand#322;ania. – W podrand#281;cznikach wskazano tematy przeznaczone do pracy metodand#261; projektu. Obok tych tematów umieszczono specjalny piktogram. Treand#347;ci nauczania zostaand#322;y ujand#281;te w sposób moduand#322;owy – majand#261; formand#281; kand#261;cików tematycznych: – Gimnastyka oka i jand#281;zyka – celem kand#261;cika jest przygotowanie dziecka do sprawnego czytania. – Tropiciele wiedzy – kand#261;cik zwiand#261;zany z treand#347;ciami spoand#322;ecznymi i and#347;rodowiskowymi, którego celem jest rozbudzenie zainteresowania dzieci and#347;wiatem i szeroko pojand#281;tand#261; naukand#261;. – Rondelkolandia – kand#261;cik poand#347;wiand#281;cony tworzeniu kompozycji kulinarnych. – Warto ich znaand#263;! – kand#261;cik, w którym jest prezentowana sylwetka znanej osoby zwiand#261;zanej z tematem dnia. – Bawimy siand#281; z Noni – celem kand#261;cika jest rozwijanie wyobraand#378;ni dziecka. – Piórkiem, dand#378;wiand#281;kiem i pand#281;dzelkiem – kand#261;cik poand#347;wiand#281;cony treand#347;ciom artystycznym, rozwijaniu wraand#380;liwoand#347;ci artystycznej oraz wyobraand#378;ni dziecka przez wskazywanie powiand#261;zaand#324; miand#281;dzy muzykand#261; a malarstwem.

Podręczniki szkolne

ochota po angielsku
, wyszukiwarka piosenek po tekście
, chemia w żywności ciekawostki
, tg=sin/cos
, marketing transakcyjny
, tłumacz z języka niemieckiego
, exel nauka
, elektryk lubin

yyyyy