Mikroekonomia

57.91

Opis

Jest to nowe wydanie popularnego podręcznika do nauki ekonomii, który stał się bestsellerem w Stanach Zjednoczonych i Europie Zachodniej. Podręcznik obejmuje wprowadzenie do ekonomii (w tym: dziesięć zasad ekonomii i krótki kurs nauki myślenia jak ekonomista) oraz pełny wykład mikroekonomii, uwzględniający kontekst europejski. Podręcznik cechuje przystępny język, a refleksja teoretyczna przeplata się z praktycznymi przykładami, ułatwiającymi studiowanie. Podręcznik jest przeznaczony dla studentów kierunków ekonomicznych, słuchaczy studiów podyplomowych i MBA. Spis treści Wstęp O autorach Podziękowania Część I Wprowadzenie Rozdział 1. Dziesięć podstawowych zasad ekonomii 1.1. Co to jest ekonomia? 1.1.1. Problem ekonomiczny 1.1.2. Rzadkość zasobów i konieczność wyboru 1.2. W jaki sposób ludzie podejmują decyzje? 1.2.1. Zasada 1: ludzie muszą stale dokonywać wyborów 1.2.2. Zasada 2: kosztem jest to, z czego trzeba zrezygnować, żeby uzyskać coś innego 1.2.3. Zasada 3: racjonalni ludzie myślą w kategoriach wielkości krańcowych 1.2.4. Zasada 4: ludzie reagują na bodźce 1.3. W jaki sposób ludzie współdziałają ze sobą? 1.3.1. Zasada 5: handel może się opłacać wszystkim 1.3.2. Zasada 6: rynki stanowią zwykle dobrą formę organizacji aktywności gospodarczej 1.3.3. Zasada 7: czasami państwo może usprawnić funkcjonowanie rynku 1.4. W jaki sposób działa gospodarka? 1.4.1. Mikroekonomia i makroekonomia 1.4.2. Zasada 8: poziom życia zależy od ilości wytwarzanych dóbr i usług 1.4.3. Zasada 9: ceny rosną, gdy państwo drukuje zbyt dużo pieniędzy 1.4.4. Zasada 10: w krótkim okresie społeczeństwo musi wybierać między inflacją a bezrobociem 1.5. Podsumowanie Rozdział 2. Myśleć jak ekonomista 2.1. Wprowadzenie 2.2. Ekonomista jako naukowiec 2.2.1. Empiryzm 2.2.2. Metoda naukowa: obserwacja, teoria i znowu obserwacja 2.2.3. Empiryzm czy racjonalizm? 2.2.4. Rola założeń 2.2.5. Eksperymenty w dziedzinie ekonomii 2.2.6. Modele ekonomiczne 2.2.7. Pierwszy model: wykres ruchu okrężnego 2.3. Ekonomista jako doradca polityczny 2.3.1. Analiza pozytywna i analiza normatywna 2.4. Dlaczego ekonomiści różnią się poglądami? 2.4.1. Rozbieżność poglądów naukowych 2.4.2. Rozbieżność wyznawanych wartości 2.4.3. Wrażenia a rzeczywistość 2.4.4. Ekonomiści jako decydenci 2.5. Co dalej? 2.6. Dodatek: wykresy i inne narzędzia pomocnicze stosowane w ekonomii 2.6.1. Funkcje matematyczne 2.6.2. Wykresy jednej zmiennej 2.6.3. Wykresy dwóch zmiennych: układ współrzędnych 2.6.4. Krzywe w układzie współrzędnych 2.6.5. Nachylenie krzywej 2.6.6. Związek przyczynowo-skutkowy 2.6.7. Ograniczona optymalizacja 2.6.8. Wartości realne i nominalne Część II Podaż i popyt, czyli jak działają rynki Rozdział 3. Podaż i popyt jako siły rynkowe 3.1. Rynki i konkurencja 3.1.1. Rynki konkurencyjne 3.1.2. Konkurencja doskonała i konkurencja niedoskonała 3.2. Popyt 3.2.1. Krzywa popytu: zależność między ceną a wielkością zapotrzebowania 3.2.2. Popyt rynkowy a popyt indywidualny 3.2.3. Przesunięcie krzywej popytu a przesunięcie wzdłuż krzywej popytu 3.2.4. Obliczanie ceny i ilości 3.3. Podaż 3.3.1. Krzywa podaży: zależność między ceną a ilością oferowaną 3.3.2. Podaż rynkowa a podaż indywidualna 3.3.3. Przesunięcie krzywej podaży 3.3.4. Podaż w ujęciu matematycznym 3.4. Podaż w połączeniu z popytem 3.4.1. Równowaga rynkowa 3.4.2. Cena jako wskazówka 3.4.3. Równowaga rynkowa w ujęciu matematycznym 3.4.4. Trzy etapy analizy zmian stanu równowagi rynkowej 3.5. Podsumowanie: ceny a alokacja zasobów Rozdział 4. Elastyczność i jej zastosowania 4.1. Elastyczność cenowa popytu 4.1.1. Elastyczność cenowa popytu i warunkujące ją czynniki 4.1.2. Obliczanie elastyczności cenowej popytu 4.1.3. Metoda punktu środkowego (elastyczności łukowej) 4.1.4. Metoda elastyczności punktowej popytu 4.1.5. Różnorodność krzywych popytu 4.1.6. Suma wydatków i utarg całkowity a elastyczność cenowa popytu 4.1.7. Elastyczność i suma wydatków a krzywa popytu o przebiegu liniowym 4.2. Inne rodzaje elastyczności popytu 4.2.1. Elastyczność dochodowa popytu 4.2.2. Mieszana elastyczność cenowa popytu 4.3. Elastyczność cenowa podaży 4.3.1. Elastyczność cenowa podaży i warunkujące ją czynniki 4.3.2. Czynniki warunkujące elastyczność cenową podaży 4.3.3. Obliczanie elastyczności cenowej podaży 4.3.4. Zastosowanie metody punktu środkowego do obliczania zmian procentowych i elastyczności 4.3.5. Metoda elastyczności punktowej podaży 4.3.6. Różnorodność krzywych podaży 4.3.7. Utarg całkowity a elastyczność cenowa podaży 4.4. Elastyczność podaży i popytu w praktyce 4.4.1. Dlaczego ceny biletów kolejowych zmieniają się w zależności od pory dnia? 4.4.2. Dlaczego dochody rolników spadły mimo wzrostu wydajności? Rozdział 5. Popyt a teoria wyboru konsumenta 5.1. Standardowy model ekonomiczny 5.1.1. Wartość 5.2. Ograniczenie budżetowe: na co stać konsumenta? 5.2.1. Zmiana dochodu 5.2.2. Zmiana ceny 5.3. Preferencje, czyli czego chce konsument 5.3.1. Krzywe obojętności jako odzwierciedlenie preferencji 5.3.2. Graficzne przedstawienie krzywych obojętności 5.3.3. Cztery cechy krzywych obojętności 5.3.4. Użyteczność całkowita i użyteczność krańcowa 5.3.5. Krańcowa stopa substytucji 5.3.6. Krzywe obojętności: dwa skrajne przypadki 5.4. Optymalizacja, czyli co wybiera konsument 5.4.1. Wybór optymalny konsumenta 5.4.2. Jak zmiana dochodu wpływa na decyzje konsumenta? 5.4.3. Jak zmiana cen wpływa na decyzje konsumenta? 5.4.4. Efekt dochodowy i efekt substytucyjny 5.4.5. Wykreślanie krzywej popytu 5.4.6. Czy wszystkie krzywe popytu są nachylone ku dołowi? 5.4.7. Ścieżka ekspansji dochodowej 5.4.8. Krzywa Engla 5.5. Czy ludzie rzeczywiście myślą w ten sposób? 5.6. Behawioralne spojrzenie na zachowania konsumentów 5.6.1. Ludzie są zbyt pewni siebie 5.6.2. Ludzie przywiązują zbyt dużą wagę do pojedynczych, sugestywnych spostrzeżeń 5.6.3. Ludzie niechętnie zmieniają zdanie 5.6.4. Ludzie przejawiają naturalną tendencję do wyszukiwania przykładów potwierdzających ich obecne poglądy lub hipotezy 5.6.5. Ludzie stosują uproszczone reguły wnioskowania (tzw. heurystyki wydawania sądów) 5.6.6. Teoria oczekiwanej użyteczności a efekt kontekstu Rozdział 6. Podaż a przedsiębiorstwa na rynkach konkurencyjnych 6.1. Koszty produkcji 6.1.1. Co to są koszty? 6.1.2. Koszty alternatywne produkcji 6.1.3. Koszty alternatywne kapitału 6.2. Produkcja i koszty 6.2.1. Funkcja produkcji 6.2.2. Od funkcji produkcji do krzywej kosztu całkowitego 6.3. Miary kosztów 6.3.1. Koszty stałe i zmienne 6.3.2. Koszt przeciętny i koszt krańcowy 6.3.3. Krzywe kosztów i ich kształty 6.3.4. Typowe krzywe kosztów 6.4. Koszty w krótkim i długim okresie 6.4.1. Przeciętny koszt całkowity w krótkim i długim okresie 6.5. Podsumowanie: rodzaje kosztów 6.6. Przychody ze skali produkcji 6.6.1. Korzyści i niekorzyści skali 6.7. Co to jest rynek konkurencyjny? 6.7.1. Istota konkurencji 6.7.2. Utarg przedsiębiorstwa konkurencyjnego 6.7.3. Utarg całkowity, koszt całkowity i zysk 6.7.4. Zysk ekonomiczny a zysk księgowy 6.8. Maksymalizacja zysku i krzywa podaży przedsiębiorstwa konkurencyjnego 6.8.1. Prosty przykład maksymalizacji zysku 6.8.2. Zysk normalny i zysk nadzwyczajny 6.8.3. Krzywa kosztu krańcowego i decyzje dotyczące podaży 6.8.4. Decyzja o tymczasowym wstrzymaniu produkcji 6.8.5. Rozlane mleko i inne koszty utopione 6.8.6. Decyzja o wyjściu z rynku lub wejściu na rynek 6.8.7. Graficzny pomiar zysku 6.9. Krzywa podaży na rynku konkurencyjnym 6.9.1. Ujęcie krótkookresowe: podaż rynkowa przy stałej liczbie przedsiębiorstw 6.9.2. Ujęcie długookresowe: podaż rynkowa przy zmiennej liczbie przedsiębiorstw 6.9.3. Zmiana popytu w krótkim i długim okresie 6.9.4. Dlaczego długookresowa krzywa podaży może być nachylona ku górze? 6.10. Podsumowanie: krzywa podaży Część III Rynki, efektywność i dobrobyt Rozdział 7. Konsumenci, producenci i efektywność rynków 7.1. Nadwyżka konsumenta 7.1.1. Skłonność do płacenia 7.1.2. Pomiar nadwyżki konsumenta za pomocą krzywej popytu 7.1.3. Nadwyżka konsumenta przy niższej cenie 7.1.4. Jakie zastosowanie ma nadwyżka konsumenta? 7.1.5. Czy nadwyżka konsumenta zawsze stanowi dobrą miarę dobrobytu ekonomicznego? 7.2. Nadwyżka producenta 7.2.1. Koszt i skłonność do sprzedaży 7.2.2. Pomiar nadwyżki producenta za pomocą krzywej podaży 7.2.3. Wpływ zmiany ceny na nadwyżkę producenta 7.3. Efektywność rynku 7.3.1. Efektywność ekonomiczna i marnotrawstwo 7.3.2. Ocena stanu równowagi rynkowej 7.3.3. Efektywność a sprawiedliwość 7.4. Podsumowanie: efektywność rynku i zawodność rynku Rozdział 8. Podaż, popyt i polityka państwa 8.1. Regulacja cen 8.1.1. Wpływ ceny maksymalnej na sytuację rynkową 8.1.2. Wpływ ceny minimalnej na sytuację rynkową 8.1.3. Konkluzja 8.2. Podatki 8.2.1. Wpływ podatków obciążających sprzedawców na sytuację rynkową 8.2.2. Elastyczność a rozkład ciężaru opodatkowania 8.3. Subwencje 8.3.1. Wpływ subwencji na sytuację rynkową 8.4. Podsumowanie Część IV Ekonomia sektora publicznego Rozdział 9. System podatkowy i koszty opodatkowania 9.1. Podatki a efektywność 9.2. Zbędna strata społeczna z tytułu opodatkowania 9.2.1. Wpływ podatku na uczestników rynku 9.2.2. Zbędne straty społeczne i korzyści z wymiany handlowej 9.2.3. Czynniki determinujące zbędną stratę społeczną 9.2.4. Wpływ wysokości podatków na zbędną stratę społeczną i dochody podatkowe 9.3. Obciążenia administracyjne 9.4. Konstrukcja systemu podatkowego 9.4.1. Cztery zasady podatkowe według Adama Smitha 9.4.2. Krańcowa i przeciętna stopa podatkowa 9.4.3. Podatek ryczałtowy 9.5. Podatki i sprawiedliwość 9.5.1. Zasada korzyści 9.5.2. Zasada zdolności do płacenia 9.5.3. Rozkład ciężaru opodatkowania a sprawiedliwość opodatkowania 9.6. Podsumowanie Część V Zawodność rynku Rozdział 10. Dobra publiczne, zasoby wspólne i dobra społecznie pożądane 10.1. Rodzaje dóbr 10.2. Dobra publiczne 10.2.1. Problem gapowicza 10.2.2. Najważniejsze dobra publiczne 10.2.3. Problemy analizy kosztów i korzyści 10.2.4. Punkt optimum dla dobra publicznego 10.3. Zasoby wspólne 10.3.1. Tragedia wspólnego pastwiska 10.3.2. Najważniejsze zasoby wspólne 10.4. Dobra społecznie pożądane 10.4.1. Edukacja jako dobro społecznie pożądane 10.4.2. Opieka zdrowotna, ubezpieczenia i fundusze emerytalne jako dobra społecznie pożądane 10.4.3. Dobra społecznie niepożądane 10.5. Podsumowanie Rozdział 11. Efekty zewnętrzne i zawodność rynku 11.1. Koszty i korzyści społeczne wynikające z decyzji podmiotów ekonomicznych 11.2. Efekty zewnętrzne i nieefektywność rynku 11.2.1. Ekonomia dobrobytu — krótkie przypomnienie 11.2.2. Negatywne efekty zewnętrzne 11.2.3. Pozytywne efekty zewnętrzne 11.3. Prywatne rozwiązania problemu efektów zewnętrznych 11.3.1. Rozwiązania prywatne 11.3.2. Twierdzenie Coase’a 11.3.3. Dlaczego prywatne rozwiązania nie zawsze się sprawdzają? 11.3.4. Relacyjne efekty zewnętrzne 11.4. Polityka państwa w obszarze efektów zewnętrznych 11.4.1. Regulacja 11.4.2. Podatki Pigou i subwencje 11.4.3. Zbywalne pozwolenia na emisję zanieczyszczeń 11.5. Publiczno-prywatne rozwiązania problemu efektów zewnętrznych 11.5.1. Prawa własności 11.5.2. Przeciwdziałanie pozycyjnemu wyścigowi zbrojeń 11.5.3. Zastrzeżenia do ekonomicznego podejścia do problemu zanieczyszczenia środowiska 11.6. Zawodność państwa 11.6.1. Teoria wyboru publicznego 11.6.2. Niewidzialna ręka rynku kontra interes publiczny 11.6.3. Motywy wyborców 11.6.4. Motywy polityków 11.6.5. Motywy biurokratów 11.6.6. Efekt wąskich interesów 11.6.7. Poszukiwanie renty 11.6.8. Krótkoterminowość 11.6.9. Nieefektywność sektora publicznego 11.6.10. Kumoterstwo 11.6.11. Nieefektywność systemu podatkowego 11.7. Podsumowanie Rozdział 12. Ekonomia informacji i ekonomia behawioralna 12.1. ,,Pan’’ i ,,sługa’’ 12.2. Asymetria informacji 12.2.1. Ukryte działania i pokusa nadużycia 12.2.2. Ukryte właściwości: negatywna selekcja i problem ,,cytryny’’ 12.2.3. Sygnalizowanie ukrytych informacji 12.2.4. Odsiew jako metoda ujawniania informacji 12.2.5. Asymetria informacji a polityka państwa 12.3. Odchylenia od standardowego modelu ekonomicznego 12.3.1. Ludzie nie zawsze zachowują się racjonalnie 12.3.2. Ludziom zależy na sprawiedliwości 12.3.3. Ludzie podejmują odmienne decyzje w zależności od horyzontu czasowego 12.4. Podsumowanie Część VI Zachowanie przedsiębiorstw i struktury rynkowe Rozdział 13. Decyzje produkcyjne przedsiębiorstw 13.1. Izokwanty i izokoszty 13.1.1. Izokwanty produkcji 13.1.2. Izokoszty 13.2. Kombinacja nakładów o najniższym koszcie 13.2.1. Zakończenie 13.3. Podsumowanie Rozdział 14. Struktury rynkowe: monopol 14.1. Konkurencja niedoskonała 14.2. Przyczyny powstawania monopoli 14.2.1. Monopolizacja zasobów 14.2.2. Monopole państwowe 14.2.3. Monopole naturalne 14.2.4. Wzrost zewnętrzny 14.3. Decyzje produkcyjne i cenowe przedsiębiorstw monopolistycznych 14.3.1. Monopol a konkurencja 14.3.2. Utarg przedsiębiorstwa monopolistycznego 14.3.3. Maksymalizacja zysku 14.3.4. Zysk monopolowy 14.4. Koszt społeczny monopolu 14.4.1. Zbędna strata społeczna 14.4.2. Czy zysk monopolowy jest kosztem społecznym? 14.5. Różnicowanie cen 14.5.1. Przykład ustalania ceny 14.5.2. Wnioski 14.5.3. Analiza mechanizmu różnicowania ceny 14.5.4. Przykłady różnicowania ceny 14.6. Polityka państwa wobec monopoli 14.6.1. Regulacja 14.6.2. Własność publiczna 14.6.3. Bezczynność 14.7. Podsumowanie Rozdział 15. Konkurencja monopolistyczna 15.1. Konkurencja między zróżnicowanymi produktami 15.1.1. Konkurencja monopolistyczna w ujęciu krótkookresowym 15.1.2. Równowaga długookresowa 15.1.3. Konkurencja monopolistyczna a konkurencja doskonała 15.1.4. Konkurencja monopolistyczna a dobrobyt społeczny 15.2. Reklama i budowanie marki 15.2.1. Kontrowersje wokół reklamy 15.2.2. Reklama jako wskaźnik jakości 15.2.3. Marki 15.3. Rynki kontestowalne 15.4. Podsumowanie Rozdział 16. Oligopol 16.1. Charakterystyka oligopolu 16.1.1. Różnicowanie produktów 16.1.2. Współzależność 16.1.3. Przykład duopolu 16.1.4. Konkurencja, monopole i kartele 16.1.5. Równowaga w warunkach oligopolu 16.1.6. Jak wielkość oligopolu wpływa na sytuację rynkową? 16.1.7. Oligopole i złamane krzywe popytu 16.2. Teoria gier i ekonomia kooperacji 16.2.1. Dylemat więźnia 16.2.2. Oligopol jako przykład dylematu więźnia 16.2.3. Inne przykłady dylematu więźnia 16.2.4. Równowaga Nasha 16.2.5. Dylemat więźnia a dobrobyt społeczny 16.2.6. Dlaczego ludzie czasami kooperują? 16.3. Modele oligopolu 16.3.1. Model Cournota 16.3.2. Model Bertranda 16.3.3. Model Stackelberga 16.4. Polityka państwa wobec oligopoli 16.4.1. Ograniczanie handlu i prawo o ochronie konkurencji 16.4.2. Kontrowersje wokół polityki ochrony konkurencji 16.5. Podsumowanie Część VII Rynki czynników produkcji Rozdział 17. Ekonomia rynku pracy 17.1. Popyt na pracę 17.1.1. Przedsiębiorstwo konkurencyjne maksymalizujące zysk 17.1.2. Funkcja produkcji i produkt krańcowy pracy 17.1.3. Wartość produktu krańcowego pracy i popyt na pracę 17.1.4. Popyt na czynniki produkcji i podaż produktów, czyli dwie strony tego samego medalu 17.1.5. Co powoduje przesunięcie krzywej popytu na pracę? 17.2. Podaż pracy 17.2.1. Wybór między pracą a czasem wolnym 17.2.2. Wpływ płac na podaż pracy . 17.2.3. Co powoduje przesunięcia krzywej podaży pracy? 17.3. Równowaga na rynku pracy 17.3.1. Zmiany podaży pracy 17.3.2. Zmiany popytu na pracę 17.3.3. Monopson 17.4. Zróżnicowanie płac 17.4.1. Zróżnicowanie kompensacyjne 17.4.2. Kapitał ludzki 17.4.3. Zdolności, zaangażowanie i przypadek 17.4.4. Alternatywne spojrzenie na wykształcenie: sygnalizacja 17.4.5. Fenomen megagwiazdy 17.4.6. Płace przewyższające poziom równowagi 17.5. Ekonomia dyskryminacji 17.5.1. Dyskryminacja na rynku pracy 17.5.2. Dyskryminacja ze strony pracodawców 17.5.3. Dyskryminacja ze strony klientów i państwa 17.5.4. Model gustu pracodawcy Beckera 17.6. Pozostałe czynniki produkcji: ziemia i kapitał 17.6.1. Równowaga na rynkach ziemi i kapitału 17.6.2. Powiązania między czynnikami produkcji 17.7. Renta ekonomiczna 17.8. Podsumowanie Część VIII Nierówność Rozdział 18. Nierówność dochodowa i ubóstwo 18.1. Metody pomiaru nierówności dochodowych 18.1.1. Nierówności dochodowe 18.1.2. Krzywa Lorenza 18.1.3. Współczynnik Giniego 18.1.4. Problemy z pomiarem nierówności 18.1.5. Mobilność ekonomiczna 18.1.6. Stopa ubóstwa 18.2. Filozofia polityczna redystrybucji dochodu 18.2.1. Utylitaryzm 18.2.2. Liberalizm 18.2.3. Libertarianizm 18.2.4. Libertariański paternalizm 18.2.5. Metody zwalczania ubóstwa 18.2.6. Płaca minima
lna 18.2.7. Finansowa pomoc społeczna 18.2.8. Ujemny podatek dochodowy 18.2.9. Rzeczowa pomoc społeczna 18.2.10. Polityka zwalczania ubóstwa a zachęty do podejmowania pracy 18.3. Podsumowanie Część IX Wymiana handlowa Rozdział 19. Współzależność i korzyści z wymiany handlowej 19.1. Granica możliwości produkcyjnych 19.1.1. Obliczanie kosztu alternatywnego 19.1.2. Kształt granicy możliwości produkcyjnych 19.1.3. Przesunięcie granicy możliwości produkcyjnych 19.2. Handel międzynarodowy 19.2.1. Ilustracja współczesnej gospodarki 19.2.2. Możliwości produkcyjne 19.2.3. Specjalizacja i wymiana handlowa 19.3. Zasada korzyści komparatywnych 19.3.1. Przewaga absolutna 19.3.2. Koszt alternatywny i przewaga komparatywna 19.3.3. Przewaga komparatywna i wymiana handlowa 19.3.4. Czy kraje europejskie powinny handlować z innymi krajami? 19.4. Uwarunkowania wymiany handlowej 19.4.1. Stan równowagi bez wymiany handlowej 19.4.2. Cena światowa i przewaga komparatywna 19.5. Kto zyskuje, a kto traci na wymianie handlowej? 19.5.1. Korzyści i straty kraju eksportującego 19.5.2. Korzyści i straty kraju importującego 19.6. Bariery handlowe 19.6.1. Skutki stosowania ceł 19.6.2. Skutki wprowadzenia kontyngentu przywozowego 19.6.3. Bariery pozataryfowe 19.6.4. Wnioski dotyczące polityki handlowej 19.6.5. Argumenty za ograniczeniem wolnego handlu 19.7. Podsumowanie Indeks

Ekonomia i biznes

hindi language
, czy język włoski jest przydatny
, co się odwlecze to nie uciecze po angielsku
, 17 po angielsku
, adam chojnacki
, na początku po angielsku
, trenuj mózg poprzez ruch
, piotr po hebrajsku
, napisz po jednym zdaniu na temat każdego bohatera czarna owieczka
, she ostrołęka
, komputer symbol

yyyyy