Przestępczość samochodowa w Polsce i na świecie oraz jej zwalczanie #

49.72

Opis

Prze­stęp­czość sa­mo­cho­do­wa to­wa­rzy­szy ludz­ko­ści od mo­men­tu po­wsta­nia i wdro­że­nia do po­wszech­ne­go użyt­ku pierw­szych po­jaz­dów me­cha­nicz­nych. Ro­zwój mo­to­ry­za­cji do­pro­wa­dził do sy­tu­acji, w któ­rej co­rocz­nie na świe­cie pro­du­ku­je się po­nad 80 mln po­jaz­dów, a obec­nie użyt­ko­wa­nych jest bli­sko mi­liard aut. Kil­ka mi­lionów z nich jest każ­de­go ro­ku przedmio­tem kra­dzie­ży. Tyl­ko w kra­jach eu­ro­pej­skich co­rocz­nie przedmio­tem za­bo­ru jest mi­lion aut, a na prze­ło­mie XX i XXI wie­ku ta licz­ba prze­kra­cza­ła na­wet 2 mln po­jaz­dów. W Pol­sce pod ko­niec ubie­głe­go wie­ku kra­dzio­no po­nad 80 tys. po­jaz­dów i choć obec­nie ta licz­ba znacz­nie się zmniej­szy­ła, to i tak prze­stęp­czość sa­mo­cho­do­wa jest w na­szym kra­ju istot­nym pro­ble­mem. W ostat­nich la­tach ob­ser­wu­je się du­że zmia­ny w struk­tu­rze, a przede wszyst­kim w geo­gra­fii prze­stęp­czo­ści sa­mo­cho­do­wej i me­to­dach dzia­ła­nia człon­ków grup trud­nią­cych się tym pro­ce­de­rem. Nie zmie­nia się je­dy­nie bar­dzo wy­so­ka opła­cal­ność tej ka­te­go­rii prze­stęp­czo­ści, któ­ra w ska­li eu­ropejskiej sza­co­wa­na jest na kil­ka, kil­ka­na­ście mi­liar­dów eu­ro. W opra­co­wa­niu za­war­to bar­dzo szcze­gó­ło­we in­for­ma­cje o: struk­tu­rze grup, me­to­dach dzia­ła­nia spraw­ców kra­dzie­ży po­jaz­dów, ich le­ga­li­za­cji oraz in­nych spo­so­bach osią­ga­nia zy­sku z prze­stęp­czo­ści sa­mo­cho­do­wej. Wni­kli­wej ana­li­zie pod­da­no da­ne sta­ty­stycz­ne obra­zu­ją­ce roz­mia­ry, struk­tu­rę i geo­gra­fię kra­dzie­ży po­jaz­dów w Pol­sce oraz w in­nych kra­jach eu­ro­pej­skich oraz pozaeu­ro­pej­skich. Mo­no­gra­fia oba­la wie­le ste­reo­ty­pów, w tym m.in.: o Pol­sce i Niem­czech, ja­ko kra­jach, w któ­rych krad­nie się du­żo lub wręcz bar­dzo du­żo sa­mo­cho­dów, o zło­dzie­jach krad­ną­cych au­ta „ła­ma­kie­m”, o no­wych au­tach Volk­swa­ge­na bę­dą­cych naj­czę­ściej przedmio­tem za­bo­ru w na­szym kra­ju. Lek­tu­ra opra­co­wa­nia przy­czy­ni się m.in. do po­zna­nia ja­kie sa­mo­cho­dy są naj­czę­ściej kra­dzio­ne w Pol­sce, w ja­kim wie­ku, gdzie i co de­cy­du­je o wy­bo­rze au­ta do kra­dzie­ży przez zło­dzie­ja. Książ­ka za­wie­ra rów­nież cha­rak­te­ry­sty­kę sys­te­mu zwal­cza­nia prze­stęp­czo­ści sa­mo­cho­do­wej w Pol­sce oraz pro­po­zy­cje mo­gą­ce przy­czy­nić się do ogra­ni­cze­nia roz­mia­rów kra­dzie­ży i obro­tu po­jaz­da­mi po­cho­dzą­cy­mi z prze­stęp­stwa. W ostat­niej czę­ści mo­no­gra­fii przed­sta­wio­no prak­tycz­ne uwa­gi na te­mat: jak ustrzec swo­je au­to przed kra­dzie­żą oraz jak po­stę­po­wać, aby nie ku­pić uży­wa­ne­go po­jaz­du po­cho­dzą­ce­go z prze­stęp­stwa. Po­ten­cjal­ny­mi od­bior­ca­mi i oso­ba­mi mo­gą­cy­mi od­nieść me­ry­to­rycz­ną ko­rzyść z lek­tu­ry tej prak­tycz­nej pu­bli­ka­cji są pra­cow­ni­cy za­kła­dów ubez­pie­czeń, in­sty­tu­cji fi­nan­so­wych, funk­cjo­na­riu­sze or­ga­nów ści­ga­nia, stu­den­ci i ka­dra na­uko­wa wyż­szych uczel­ni, a tak­że oso­by zwią­za­ne z mo­to­ry­za­cj…

Prawo i administracja

zasady w domu dla nastolatków
, nauka alfabetu rosyjskiego
, domin krakow
, tutlo cennik
, przepisy na odchudzanie

yyyyy