Misja

1. Głównym zadaniem Stowarzyszenia jest rozwój kultury, sztuki, ochrony dóbr i tradycji dziedzictwa narodowego poprzez podtrzymywanie i upowszechnianie tradycji narodowej, pielęgnowanie polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej. Zależy nam na przywróceniu pamięci o ważnych w historii Polski zdarzeniach, zjawiskach i osobach, które wywarły znaczący wpływ na bieg historii Polski ( a także Europy i świata), a dziś są całkowicie lub częściowo zapomniane.

2. Promocja czytelnictwa - podejmowanie działań w zakresie rozwoju kultury i sztuki, wspomaganie rozwoju

zainteresowań i wspólnot oraz społeczności lokalnych, działanie na rzecz rozwoju nauki, edukacji, oświaty i wychowania.

3. Rozwój potencjału, zdolności i zainteresowań dzieci i młodzieży oraz dorosłych poprzez organizację wykładów, prelekcji, warsztatów, klubu czytelniczego.

4. Wspomaganie rozwoju zainteresowań przy pomocy realizowanych projektów.

5. Wzbogacanie dziedzictwa narodowego i wiedzy historycznej.

6. Upowszechnianie wiedzy historycznej, kulturowej.

2020-08-09

Powrót