STATUT
STOWARZYSZENIA PEŁNA KULTURA

ROZDZIAŁ I
POSTANOWIENIA OGÓLNE
1 Stowarzyszenie nosi nazwę: Stowarzyszenie Pełna Kultura w dalszych postanowieniach statutu zwane Stowarzyszeniem.
2 Stowarzyszenie jest zrzeszeniem osób fizycznych, zawiązanym dla działalności na rzecz szeroko pojętej kultury w Polsce i na świecie.
3 Siedzibą stowarzyszenia jest miasto Katowice.
4 Terenem działania jest Rzeczpospolita Polska.
5 Dla realizacji celów statutowych stowarzyszenie może działać na terenie innych państw z poszanowaniem tamtejszego prawa.
6 Stowarzyszenie jest zawiązane na czas nieograniczony. Posiada osobowość prawną. Działa na podstawie przepisów ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r. Prawo o Stowarzyszeniach( Dz.U. z 2001, Nr 79, poz. 855 z późn. zm.) oraz niniejszego statutu.
7 Stowarzyszenie może należeć do innych krajowych i międzynarodowych organizacji o podobnych celach.
8 Działalność Stowarzyszenia oparta jest przede wszystkim na pracy społecznej członków. Do prowadzenia swych spraw stowarzyszenie może zatrudniać pracowników.


ROZDZIAŁ II
CELE I ŚRODKI DZIAŁANIA
9 Celem Stowarzyszenia jest działalność w zakresie :
1) rozwoju kultury, sztuki, ochrony dóbr i tradycji dziedzictwa narodowego,
2) wspomagania rozwoju zainteresowań przy pomocy realizowanych projektów,
3) działania na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijania kontaktów i współpracy między państwami,
4) rozwoju nauki, edukacji, oświaty i wychowania,
5) ochrony i promocji zdrowia,
6) wspomagania rozwoju wspólnot i społeczności lokalnych
7) podtrzymywania i upowszechniania tradycji narodowej, pielęgnowania polskości oraz
rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej,
8) ekologii i ochrony środowiska,
9) rozwoju potencjału, zdolności i zainteresowań dzieci i młodzieży,
10) profilaktyki uzależnień oraz przeciwdziałania patologiom społecznym,
11) wspomagania charytatywności oraz rozwoju wolontariatu,
10 Stowarzyszenie swe cele realizuje poprzez:
1) organizację warsztatów, wykładów, seminariów, koncertów i innych inicjatyw
kulturalnych mających na celu promocję działalności statutowej Stowarzyszenia,
2) współdziałanie z innymi instytucjami i osobami fizycznymi,
3) działalność wydawniczą, publicystyczną oraz medialną w zakresie wszystkich dostępnych środków masowego przekazu oraz masowego komunikowania,
4) współpracę z samorządami terytorialnymi, organami władzy, administracji państwowej i gospodarczej,
5) samodzielne lub łącznie z innymi podmiotami prowadzenie projektów działań realizujące cele Stowarzyszenia, w tym kampanii oraz badań społecznych, przyznawanie stypendiów umożliwiających podejmowanie przez ich beneficjentów konkretnych działań leżących w zakresie celów Stowarzyszenia,
6) ustanawianie i przyznawanie nagród, wyróżnień, odznak i medali honorowych według ustalonych przez Stowarzyszenie kryteriów za działalność zbieżną z celami i wartościami promowanymi przez Stowarzyszenie,
7) prowadzenie własnej działalności charytatywnej poprzez: organizowanie kwest pieniężnych, organizowanie zbiórek pieniężnych w kraju i za granicą, pozyskiwanie sponsorów okolicznościowych i stałych,
8) pozyskiwanie środków finansowych i rzeczowych oraz usług wspomagających działania zgodnie ze statutowymi celami Stowarzyszenia.
11 Całość działań, o których mowa w pkt.8 może być prowadzona jako odpłatna lub nieodpłatna działalność pożytku publicznego.


ROZDZIAŁ III
CZŁONKOWIE – PRAWA I OBOWIĄZKI
12 Członkami Stowarzyszenia mogą być osoby fizyczne i prawne. Osoba prawna może być jedynie członkiem wspierającym Stowarzyszenia.
13 Stowarzyszenie posiada członków:
1) zwyczajnych,
2) wspierających,
3) honorowych.
14 Członkiem Zwyczajnym Stowarzyszenia może być każda osoba fizyczna, która złoży deklarację członkowską na piśmie.
15 Członkiem zwyczajnym staje się po złożeniu pisemnej deklaracji na podstawie uchwały Zarządu Stowarzyszenia.
16 Członkiem wspierającym Stowarzyszenie może zostać osoba fizyczna i prawna deklarująca pomoc finansową, rzeczową lub merytoryczną w realizacji celów Stowarzyszenia.
17 Członkiem wspierającym staje się po złożeniu pisemnej deklaracji na podstawie uchwały Zarządu.
18 Członkiem honorowym Stowarzyszenia może być osoba fizyczna, która wniosła wybitny wkład w działalność i rozwój Stowarzyszenia.
19 Członkowie honorowi są przyjmowani przez Walne Zgromadzenie na wniosek połowy członków Stowarzyszenia.
20 Członkowie zwyczajni mają prawo:
1) biernego i czynnego uczestniczenia w wyborach do władz Stowarzyszenia,
2) korzystania z dorobku, majątku i wszelkich form działalności Stowarzyszenia,
3) udziału w zebraniach, wykładach oraz imprezach organizowanych przez Stowarzyszenie,
4) zgłaszania wniosków co do działalności Stowarzyszenia.
21 Członkowie zwyczajni mają obowiązek:
1) brania udziału w działalności Stowarzyszenia i realizacji jego celów,
2) przestrzegania statutu i uchwał władz Stowarzyszenia,
3) regularnego opłacania składek.
22 Członkowie wspierający i honorowi nie posiadają biernego oraz czynnego prawa wyborczego, mogą jednak brać udział z głosem doradczym w statutowych władzach Stowarzyszenia, poza tym posiadają takie prawa jak członkowie zwyczajni.
23 Członek wspierający ma obowiązek wywiązywania się z zadeklarowanych świadczeń, przestrzegania statutu oraz uchwał władz Stowarzyszenia.
24 Członkowie honorowi są zwolnieni ze składek członkowskich.
25 Utrata członkostwa następuje na skutek:
1) pisemnej rezygnacji złożonej na ręce Zarządu,
2) wykluczenia przez Zarząd:
• z powodu łamania statutu i nieprzestrzegania uchwał władz Stowarzyszenia,
• z powodu notorycznego nie brania udziału w pracach Stowarzyszenia,
• z powodu nie płacenia składek za okres pół roku,
• na pisemny wniosek trzech członków Stowarzyszenia
3) utraty praw obywatelskich na mocy prawomocnego wyroku sądu,
4) śmierci członka oraz utraty osobowości prawnej przez osoby prawne.
26 Od uchwały Zarządu w sprawie przyjęcia w poczet członków stowarzyszenia lub
pozbawienia członkostwa zainteresowanemu przysługuje odwołanie do Walnego
Zgromadzenia Członków. Uchwała walnego zgromadzenia członków jest ostateczna.


ROZDZIAŁ IV
WŁADZE STOWARZYSZENIA
27 Władzami Stowarzyszenia są:
1) Walne Zgromadzenie Członków,
2) Zarząd,
3)Komisja Rewizyjna.
28 Kadencja władz:
1) Kadencja wszystkich władz wybieralnych Stowarzyszenia trwa trzy lata, a ich wybór odbywa się w głosowaniu tajnym większością głosów
2) Członkowie wybrani do władz Stowarzyszenia mogą tę samą funkcję w kolejnych kadencjach.
29 Uchwały wszystkich władz Stowarzyszenia zapadają zwykłą większością głosów przy obecności co najmniej połowy członków uprawnionych do głosowani, chyba że dalsze postanowienia statutu stanowią inaczej.
30 Walne Zgromadzenie Członków jest najwyższą władzą Stowarzyszenia. W Walnym Zgromadzeniu Członków biorą udział:
1) z głosem stanowiącym – członkowie zwyczajni,
2) z głosem doradczym – członkowie wspierający, honorowi oraz zaproszeni goście.
31 Walne Zgromadzenie Członków może być zwyczajne i nadzwyczajne.
32 Walne Zgromadzenie Członków zwyczajne jest zwoływane raz na rok przez Zarząd Stowarzyszenia. Termin i miejsce obrad Zarząd podaje do wiadomości wszystkich członków co najmniej na 7 dni przed terminem zebrania, za pośrednictwem maila.
33 Walne Zgromadzenie Członków nadzwyczajne może się odbyć w każdym czasie. Jest zwoływane przez Zarząd z jego inicjatywy, na wniosek Komisji Rewizyjnej lub pisemny wniosek co najmniej 1/3 ogólnej liczby członków zwyczajnych Stowarzyszenia.
34 Jeżeli Walne Zebranie Członków w pierwszym terminie nie jest zdolne do podejmowania uchwał, ze względu na brak wymaganej liczby członków na Zebraniu, zwołuje się Walne Zebranie Członków w drugim terminie, nie wcześniej niż przed upływem półgodziny. Walne
Zebranie Członków zwołane w tym trybie, może podejmować ważne uchwały przy obecności przynajmniej 1/3 członków zwyczajnych.
35 Uchwały Walnego Zgromadzenia Stowarzyszenia zapadają większością głosów w obecności przynajmniej połowy ogólnej liczby członków. Głosowanie jest tajne.
36 Do kompetencji Walnego Zgromadzenia należą:
1) określenie głównych kierunków działania i rozwoju Stowarzyszenia,
2) uchwalania zmian statutu,
3) wybór wszystkich władz Stowarzyszenia,
4) udzielanie Zarządowi absolutorium na wniosek Komisji Rewizyjnej,
5) rozpatrywanie sprawozdań z działalności Zarządu i Komisji Rewizyjnej,
6) uchwalanie wysokości składek członkowskich oraz wszystkich innych świadczeń na rzecz Stowarzyszenia,
7) podejmowanie uchwał w sprawie przyjęcia członka honorowego,
8) rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdań władz Stowarzyszenia,
9) rozpatrywanie wniosków i postulatów zgłoszonych przez członków Stowarzyszenia lub jego władze,
10) rozpatrywanie odwołań od uchwał Zarządu,
11) podejmowanie uchwały o rozwiązaniu Stowarzyszenia i przeznaczeniu jego majątku,
12) podejmowanie uchwał w każdej sprawie wniesionej pod obrady, we wszystkich
sprawach nie zastrzeżonych do kompetencji innych władz stowarzyszenia.
37 Zarząd jest powołany do kierowania całą działalnością Stowarzyszenia zgodnie z uchwałami Walnego Zgromadzenia Członków, reprezentuje Stowarzyszenia na zewnątrz.
38 Zarząd składa się z 2 do 5 osób w tym prezesa. Prezesa wybiera Zarząd spośród swoich członków.
39 Posiedzenia Zarządu odbywają się w miarę potrzeb, nie rzadziej jednak niż co 3 miesiące. Posiedzenia Zarządu zwołuje prezes.
40 Do kompetencji Zarządu należą:
1) realizacja celów Stowarzyszenia,
2) wykonywanie uchwał Walnego Zgromadzenia Członków,
3) sporządzanie planów pracy i budżetu,
4) sprawowanie zarządu nad majątkiem Stowarzyszenia,
5) podejmowanie uchwał o nabywaniu, zbywaniu lub obciążaniu majątku Stowarzyszenia,
6) reprezentowanie Stowarzyszenia na zewnątrz,
7) zwoływanie Walnego Zgromadzenia Członków,
8) przyjmowanie i skreślanie członków.
41 Komisja Rewizyjna powoływana jest do sprawowania kontroli nad działalnością Stowarzyszenia.
42 Komisja Rewizyjna składa się z 3 do 5 osób w tym przewodniczącego, zastępcy oraz sekretarza.
43 Do kompetencji Komisji Rewizyjnej należy:
1) kontrolowanie działalności Zarządu,
2) składanie wniosków z kontroli na Walnym Zgromadzeniu Członków,
3) prawo wystąpienia z wnioskiem o zwołanie Walnego Zgromadzenia Członków oraz zebrania Zarządu,
4) składanie wniosków o absolutorium dla władz Stowarzyszenia,
5) składanie sprawozdań ze swojej działalności na Walnym Zgromadzeniu Członków.
44 W razie gdy skład władz Stowarzyszenia ulegnie zmniejszeniu w czasie trwania kadencji uzupełnienie ich składu może nastąpić w drodze kooptacji, której dokonują pozostali członkowie organu, który uległ zmniejszeniu. W tym trybie można powołać nie więcej niż połowę składu organu.
45 Członkowie Zarządu mogą być pracownikami Stowarzyszenia.
46 W umowach między stowarzyszeniem a członkiem zarządu oraz w sporach z nim stowarzyszenie reprezentuje członek Komisji Rewizyjnej wybrany w przez nią.


ROZDZIAŁ V
MAJĄTEK I FUNDUSZE
47 Na majątek Stowarzyszenia składają się w szczególności:
1) wpływy ze składek członkowskich,
2) darowizny, subwencje, dotacje, spadki, zapisy i innego rodzaju przysporzenia majątkowe poczynione na rzecz Stowarzyszenia,
3) prawa majątkowe oraz pożyczki i dochody z tych praw,
4) dochody ze zbiórek
5) odsetki bankowe i inne przychody z kapitału,
6) dochody z działalności odpłatnej
48 Stowarzyszenie prowadzi gospodarkę finansową zgodnie z obowiązującymi przepisami.
49 Decyzje w sprawie nabywania, zbywania i obciążania majątku Stowarzyszenia podejmuje Zarząd.
50 Do zawierania umów, udzielania pełnomocnictwa i składania innych oświadczeń woli w szczególności w sprawach majątkowych wymagane są podpisy dwóch członków Zarządu działających łącznie lub członek Zarządu łącznie z pełnomocnikiem w granicach jego umocowania.
51 W umowach między stowarzyszeniem a członkiem zarządu oraz w sporach z nim stowarzyszenie reprezentuje członek organu kontroli wewnętrznej wskazany w uchwale tego organu (LUB wybrać jedno z dwóch) pełnomocnik powołany uchwałą walnego zebrania członków


ROZDZIAŁ VI
POSTANOWIENIA KOŃCOWE
53 Uchwałę w sprawie zmiany statutu oraz uchwałę o rozwiązaniu Stowarzyszenia podejmuje Walne Zgromadzenie Członków kwalifikowaną większością głosów – (2/3), przy obecności co najmniej połowy uprawnionych do głosowania.
54 Podejmując uchwałę o rozwiązaniu Stowarzyszenia Walne Zgromadzenie Członków określa sposób jego likwidacji oraz przeznaczenie majątku Stowarzyszenia.
55 W sprawach nie uregulowanych w niniejszym statucie zastosowanie mają przepisy ustawy Prawo o Stowarzyszeniach.

Copyright (c)  2018 Pełna Kultura

Realizacja: Łukasz Suszek